SevenMila, premi Empresa de l’Esport 2020

 

•  La Festa de l’Esport Català 2020 premia SevenMila a la millor empresa esportiva de l’any.

La Festa de l’Esport Català va néixer l’any 1996 de la mà de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el diari SPORT. Des de llavors, cada any es premien el millors esportistes, clubs i entitats vinculades al món de l’esport per reconèixer la seva tasca al llarg de l’any. Aquest 2020, un any especialment difícil, el jurat de la Festa ha guardonat SevenMila amb el Premi Empresa de l’esport.

SevenMila neix de la fusió l’any 2014 de les empreses catalanes Seven Marketing on Sports & Leisure, liderada pel fundador del diari SPORT Josep Maria Casanovas -qui n’és l’actual president- i Mila Events, creada per Jordi Roquer, actual CEO.

L’empresa, principalment, ha treballat sempre en la creació, organització i execució de grans esdeveniments. L’any 2008 va crear l’Extreme Barcelona, festival d’esports urbans de referència a nivell internacional. Des del 2015 és el promotor de la prova catalana del FIA World Rallycross Championship i suma ja 5 edicions de la Cursa de Bombers de Barcelona com a empresa executora amb 4 anys més per endavant.

L’esport és un sector de molt futur, no només a nivell competitiu sinó també empresarial Fa més de 10 anys que ens dediquem als esports urbans i molts d’altres als eSports. Aquest premi és una recompensa del bon treball de l’equip”, ha explicat Josep Maria Casanovas.

Transformar-se, adaptar-se.

Com és sabut, aquest 2020 ha sigut molt difícil per a la gran majoria d’empreses i també per a SevenMila. Amb l’objectiu de mantenir-la viva ha intentat no aturar-se i buscar noves oportunitats. Fa uns anys va crear el “Hybrid marketing concept”, una idea que promou la combinació del món off-line amb l’online. Aquesta iniciativa ha permès que al llarg d’aquest 2020 no s’hagi aturat del tot.

Jordi Roquer, CEO de SevenMila, ha comentat “volem agrair al jurat de la Festa de l’Esport Català aquest premi” i a més ha afegit “no vull oblidar-me dels clients que han continuat mantenint la confiança en nosaltres al llarg d’aquest any.

Les fites del 2020

El passat mes d’abril havia d’organitzar el Madrid Urban Sports, esdeveniment d’esports urbans amb competicions classificatòries pels JJOO de Tokio. La pandèmia va fer cancel·lar-lo, però SevenMila l’ha transformat en l’esdeveniment virtual més potent d’esports de carrer internacional amb més de 15M de visualitzacions de vídeo acumulades durant el mes de novembre.

L’expertise de SevenMila en el món dels esports urbans ha fet que durant el mes de juliol fos convidada a participar en la licitació de la creació del concepte d’esports urbans per als Joc Olímpics de París 2024, on va quedar finalista.

A l’estiu ha creat amb la Secretaria General de l’Esport i la UFEC l’Esport Virtual Camp, un projecte de formació i entreteniment per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Un casal gratuït per ajudar a totes aquelles famílies afectades per la Covid-19.

Durant l’agost ha tornat a treballar amb el Circuit de Barcelona-Catalunya organitzant la 3a edició de les 24h Simracing, amb més participants internacionals ja que en comptes de dur-se a terme presencialment a Montmeló, els participants competien des de casa.

Per les Festes de la Mercè, SevenMila havia de celebrar una nova edició de l’imaginExtreme Barcelona però l’esdeveniment es va haver de posposar al novembre. Malgrat que inicialment estava previst fer-lo amb un aforament de públic molt reduït, les circumstàncies del moment van fer que s’hagués de dur a terme a porta tancada i la TV i les xarxes socials van ser les eines essencials de difusió.

El Campionat del Món FIA de Ral·licross, que arribava a Catalunya per 6a temporada, també va haver de modificar la seva data original. La prova finalment també es va haver de celebrar sense públic al Circuit de Barcelona-Catalunya. A més, durant els mesos de confinament, SevenMila va col·laborar en l’organització del WorldRX eSports, campionat virtual de simracing que combinava pilots oficials del mundial amb pilots virtuals i estrelles de cada país, així com diferents activitats i propostes de gamificació.

L’objectiu de SevenMila per aquest 2020 després de l’arribada de la Covid-19 al nostre país era no aturar-se per mantenir viva l’espurna de l’esport i els esdeveniments a casa nostra. Malgrat ser un any ben complicat no s’ha aturat ni un moment i espera poder seguir creixent i organitzant esdeveniments el proper 2021.

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...

SevenMila takes the Sport Company award 2020

• The Catalan Sports awards SevenMila as the best sport company of the year.

The Catalan Sports Festival was born in 1996 by the Union of Sports Federations of Catalonia and the newspaper SPORT. Since then, each year the best athletes, clubs and entities linked to the world of sport have been awarded to recognize their work throughout the year. This 2020, a particularly difficult year, the jury of the Fiesta has awarded SevenMila with the Sport Company Award.

SevenMila was born from the merger in 2014 of the Catalan companies Seven Marketing on Sports & Leisure, led by the founder of the SPORT newspaper Josep Maria Casanovas -who is the current president- and Mila Events, created by Jordi Roquer, current CEO.

The company, mainly, has always worked in the creation, organization and execution of large events. In 2008 he created the Extreme Barcelona, ​​an internationally renowned urban sports festival. Since 2015, he has been the promoter of the Catalan round of the FIA ​​World Rallycross Championship and has already added 5 editions of the Barcelona Firefighters Race as executing company with 4 more years ahead.

Sport is a sector with a lot of future, not only at the competitive level but also at the business level. We have been dedicated to urban sports for more than 10 years and eSports for many others. This award is a reward for the good work of the team” , has explained Josep Maria Casanovas.

Transform, adapt.

As is known, this 2020 has been very difficult for the vast majority of companies and also for SevenMila. In order to keep her alive, he has tried not to stop and look for new opportunities. A few years ago he created the “Hybrid marketing concept”, an idea that promotes the combination of the offline world with the online one. This initiative has allowed that throughout this 2020 it has not stopped completely.

Jordi Roquer, CEO of SevenMila, has commented “we want to thank the jury of the Festa de l’Esport Català for this award” and also added “I do not want to forget about the customers who have continued to maintain their trust in us throughout this year “.

2020 milestones

Last April I had to organize Madrid Urban Sports, an urban sports event with qualifying competitions for the Tokyo Olympics. The pandemic forced it to be canceled, but SevenMila has transformed it into the most powerful virtual event in international street sports with more than 15M accumulated video views during the month of November.

SevenMila’s expertise in the world of urban sports has meant that during the month of July it was invited to participate in the tender for the creation of the concept of urban sports for the 2024 Paris Olympic Games, where it was a finalist.

In summer, together with the General Secretariat of Sport and the UFEC, she created the Sport Virtual Camp, a training and entertainment project for boys and girls between 6 and 12 years old. Some free camps to help all those families affected by Covid-19.

During the month of August she returned to work with the Circuit de Barcelona-Catalunya organizing the 3rd edition of the 24h Simracing, with more international participants than ever, since instead of taking place in person in Montmeló, the participants competed from home.

For the Fiestas de la Mercè, SevenMila had to hold a new edition of imaginExtreme Barcelona, ​​but the event had to be postponed until November. Although it was initially planned to do so with a very small public capacity, the circumstances of the moment made it have to be carried out behind closed doors and TV and social networks were the essential dissemination tools.

The FIA ​​World Rallycross Championship, which was coming to Catalonia for the sixth year, also had to change its original date and finally also had to be held without an audience at the Circuit de Barcelona-Catalunya. In addition, during the months of confinement, SevenMila collaborated in the organization of WorldRX eSports, a virtual simracing championship that combined official world championship drivers with virtual pilots and stars from each country, as well as different activities and gamification proposals.

SevenMila’s objective for 2020 after the arrival of Covid-19 in our country was not to stop to keep alive the spark of sport and events in our country. Despite being a complicated year, it has not stopped for a moment and hopes to continue growing and organizing events next 2021.

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...