World Skate anuncia que el World Scooter Championship 2021 se celebrarà a Barcelona el pròxim mes de setembre

Després del gran èxit del primer Scooter official World Championship, celebrat durant l’edició 2019 dels World Roller Games, World Skate s’enorgulleix de llançar aquesta segona edició dels Campionats del Món. L’esdeveniment s’ha afegit a la programació de l’Extreme Barcelona i tindrà lloc del 25 al 26 de setembre al Parc de Fòrum. Les competicions, en directe per World Skate TV, inclouran la modalitat park i street tant en categoria masculina com femenina.

El Campionat de Món s’organitzarà en col·laboració amb SevenMila, el conegut organitzador d’esdeveniments d’esports urbans, i tindrà lloc durant un dels esdeveniments més increïbles, l’Extreme Barcelona, ​​amb l’objectiu de reunir els millors atletes de tot el món. Poc després dels Jocs de Tòquio, on l’skateboard farà el seu debut olímpic, l’Scooter oferirà una mostra més dels esports urbans i el seu gran atractiu per a la joventut a Barcelona. Estem segurs que les competicions d’Scooter seran un element clau en l’èxit de l’esdeveniment. Des del 2008, l’Extreme Barcelona s’ha convertit en una de les grans cites de l’esport urbà, i aquest any, del 24 al 26 de setembre, espera reunir els millors.

Sabatino Aracu, president de World Skate: “Estem molt emocionats de tornar a Barcelona amb l’Scooter World Championship, un dels esports més joves en una de les ciutats que més adoren els joves; una combinació tan perfecta! Tots estem desitjant tornar a ser aquí. Barcelona és segurament una de les ciutats on el nostre llegat és més fort per tots els nostres esports. Aquí vam celebrar l’última edició dels World Roller Games el 2019, just abans que la COVID ens obligués a fer una parada tan llarga a les competicions“.

Victor Casanovas, director d’Urban Sports a SevenMila: “És un gran privilegi associar-nos amb World Skate per portar de nou els Campionats del Món d’Scooter aquest 2021. L’Extreme Barcelona sempre ha estat molt compromès amb ajudar que l’scooter creixi i es converteixi en un dels esports urbans més rellevants. Barcelona és un paisatge perfecte per als riders i estem encantats de reunir el bo i millor en la modalitat park i street”.

—-

Sobre World Skate

World Skate, fundada el 1924 a Suïssa, treballa per unificar les característiques úniques de tots els esports realitzats sobre rodes de patinatge i promoure el seu desenvolupament global. Actualment, reconeix 135 federacions nacionals i regeix les següents disciplines: Skateboarding; Scooter; Roller Freestyle; Patinatge de velocitat en línia; Patinatge artístic; Hoquei en línia; Hoquei sobre patins; Costa avall; Inline Alpine; Estil lliure en línia; Roller Derby. Amb les dues disciplines de park i street, l’skateboarding farà el seu debut olímpic a Tòquio el proper estiu i ja ha estat confirmat al Programa París 2024. Per obtenir més informació, visiti  www.worldskate.org.

Sobre SevenMila

SevenMila és una agència de màrqueting i esdeveniments amb seu a Barcelona i Madrid que organitza i produeix tot tipus d’esdeveniments. És propietària de la Urban World Series, que inclou competències nacionals i internacionals. Des de 2008 organitza l’Extreme Barcelona, ​​un dels esdeveniments d’esports d’acció més rellevants d’Europa. El 2020 va incloure el seu portafoli Madrid Urban Sports, que es va realitzar com a versió online amb més de 12M de visites. SevenMila sempre ofereix experiències en línia i fora de línia als fans. Més informació a www.sevenmila.com.

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...

World Skate announces the 2021 World Scooter Championships to be held in Barcelona next September

Following the huge success of the first ever Scooter official World Championships, held during the 2019 edition of the World Roller Games, World Skate is proud to launch this second edition of the World Champs. The event has been added to the Extreme Barcelona programme and will take place on September 25 to 26 at the Parc del Fòrum. The competitions, live on World Skate Tv, will include park and street for both men and women category.

The World Championships will be organized in partnership with SevenMila, the well-known urban sport organizer, and is going to take place during one of the most amazing contests, the Extreme Barcelona, with the aim to bring the best athletes from all over the world. Soon after the Tokyo Games, where skateboarding will make its Olympic debut, Scooter in Barcelona will provide one more taste of urban sports and their great appeal on the youth. We are sure that Scooter contests will be a keyframe in the success of the festival. Since 2008 , Extreme Barcelona has become one of the great events of urban sports and this year, from September 24-26, it hopes to bring together the best.

Sabatino Aracu, World Skate President: “We are so excited to come back to Barcelona with the scooter World Championships, one of the youngest sports in one of the cities that youth love most; such a perfect match! We all are looking forward to being back here. Barcelona is surely one of the cities where our legacy is stronger for all our sports. Here we hold the last edition of the World Roller Games in 2019 just before COVID forced us to such a long stop from competitions!

Victor Casanovas, Urban Sports director in SevenMila: “It is a great privilege to partner with World Skate to bring back Scooter World Championships for 2021.  Extreme Barcelona has always been very committed to help scooter grow and become one of the most relevant urban sports. Barcelona is a perfect landscape for riders and we are thrilled to bring together the best of the best in park and street modality”.

—-

About World Skate

World Skate, founded in 1924 in Switzerland, works to unify the unique characteristics of all the sports performed on skating wheels and to promote their global development. Currently, World Skate recognizes 135 National Federations and governs the following disciplines: Skateboarding; Scooter; Roller Freestyle; Inline Speed Skating; Artistic Skating; Inline Hockey; Rink Hockey; Downhill; Inline Alpine; Inline Freestyle; Roller Derby. With the two disciplines of park and street, skateboarding will make its Olympic debut in Tokyo next summer and it has been already confirmed in the Paris 2024 Programme. For more information, please visit www.worldskate.org.

About SevenMila

SevenMila is a marketing and events agency set in Barcelona and Madrid which organizes and produces all kinds of events. It is the owner of the Urban World Series, which includes national and international competitions. Since 2008 has organized Extreme Barcelona, one of the most relevant action sports events in Europe. In 2020 included in its portfolio Madrid Urban Sports, which was held as an online version with more than 12M views. SevenMila is always offering online and offline experiences to the fans.

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...

World Skate anuncia que el World Scooter Championship 2021 se celebrará en Barcelona el próximo mes de septiembre

Tras el gran éxito del primer Scooter official World Championship, celebrado durante la edición 2019 de los World Roller Games, World Skate se enorgullece de lanzar esta segunda edición de los Campeonatos del Mundo. El evento se ha añadido a la programación del Extreme Barcelona y tendrá lugar del 25 al 26 de septiembre en el Parc del Fòrum. Las competiciones, en directo por World Skate TV, incluirán la modalidad park y street tanto en categoría masculina como femenina.

El Campeonato del Mundo se organizará en colaboración con SevenMila, el conocido organizador de eventos de deportes urbanos, y tendrá lugar durante uno de los eventos más increíbles, el Extreme Barcelona, ​​con el objetivo de reunir a los mejores atletas de todo el mundo. Poco después de los Juegos de Tokio, donde el skateboard hará su debut olímpico, el Scooter ofrecerá una muestra más de los deportes urbanos y su gran atractivo para la juventud en Barcelona. Estamos seguros de que las competiciones de Scooter serán un elemento clave de éxito en el evento. Desde el 2008, el Extreme Barcelona se ha convertido en una de las grandes citas del deporte urbano, y este año, del 24 al 26 de septiembre, espera reunir lo mejor.

Sabatino Aracu, presidente de World Skate: “Estamos muy emocionados de volver a Barcelona con el Scooter World Championship, uno de los deportes más jóvenes en una de las ciudades que más adoran los jóvenes; ¡una combinación tan perfecta! Todos estamos deseando volver a estar aquí. Barcelona es seguramente una de las ciudades donde nuestro legado es más fuerte para todos nuestros deportes. Aquí celebramos la última edición de los World Roller Games en 2019, justo antes de que el COVID nos obligara a hacer una parada tan larga en las competiciones“.

Victor Casanovas, director de Urban Sports en SevenMila: “Es un gran privilegio asociarnos con World Skate para traer de vuelta los Campeonatos del Mundo de Scooter este 2021. Extreme Barcelona siempre ha estado muy comprometido con ayudar a que el scooter crezca y se convierta en uno de los deportes urbanos más relevantes. Barcelona es un paisaje perfecto para los riders y estamos encantados de reunir lo mejor de lo mejor en la modalidad park y street”.

—-

Acerca de World Skate

World Skate, fundada en 1924 en Suiza, trabaja para unificar las características únicas de todos los deportes realizados sobre ruedas de patinaje y promover su desarrollo global. Actualmente, reconoce 135 Federaciones Nacionales y rige las siguientes disciplinas: Skateboarding; Scooter; Roller Freestyle; Patinaje de velocidad en línea; Patinaje artístico; Hockey en línea; Hockey sobre patines; Cuesta abajo; Inline Alpine; Freestyle en línea; Roller Derby. Con las dos disciplinas de park y street, el skateboarding hará su debut olímpico en Tokio el próximo verano y ya ha sido confirmado en el Programa París 2024. Para obtener más información, visite www.worldskate.org.

Acerca de SevenMila

SevenMila es una agencia de marketing y eventos con sede en Barcelona y Madrid que organiza y produce todo tipo de eventos. Es dueña de Urban World Series, que incluye competiciones nacionales e internacionales. Desde el 2008 organiza el Extreme Barcelona, ​​uno de los eventos de deportes de acción más relevantes de Europa. En 2020 incluyó su portafolio Madrid Urban Sports, que se realizó como versión online con más de 12M de visualizaciones. SevenMila siempre ofrece experiencias online y offline para los fans. Más información en www.sevenmila.com.

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...